Xavier Alcalá

Aeroxeradores e microondas

As alternativas enerxéticas que se abriron paso trala era do petróleo fixeron das renovables unha das opcións, que en Galicia tiveron as primeiras representacións nos aeroxeradores. Neste artigo cuestiónanse as repercusións que os xeradores trouxeron sobre os servizos de radiocomunicación e radiolocalización nas zonas onde se instalaron. Polas anomalías que causa un servizo sobre outro deberíase dispoñer dunha regulamentación axeitada.