¿Qué se propone para Lugo en los programas electorales?

Suso Varela Pérez
suso varela LUGO / LA VOZ

LUGO

Carteles electorales en la Praza Maior de Lugo
Carteles electorales en la Praza Maior de Lugo ALBERTO LÓPEZ

Las principales partidos hacen algunos guiños directos a la ciudad y la provincia, pero en especial ofrecen medidas para el reto demográfico y la mejora de las condiciones de vida en el rural

13 feb 2024 . Actualizado a las 05:00 h.

Los partidos políticos que concurren a las elecciones del Parlamento gallego del 18 de febrero tienen en sus páginas web los programas con los que se presentan a estos comicios gallegos. Más allá de que cada formación expone políticas transversales en materias tan diversas como sanidad, educación, ciencia, infraestructuras, medio ambiente, cultura, servicios sociales, tributos, políticas agrarias, igualdad o justicia, los partidos ofrecen algunas referencias directas a Lugo provincia o a políticas que específicamente pueden influir en la vida de los lucenses.

Los partidos han primado numerosas acciones pensando en el reto demográfico y, concretamente, en el problema que vive la economía de provincias rurales como la de Lugo. Por ello, priman en sus programas propuestas pensando en esta materia y en las condiciones de vida del medio rural.

De esta manera se recoge Lugo en los programas de los principales partidos del 18F o, al menos, políticas que pueden afectar a los lucenses.

Rueda, del PPdeG, con la candidatura de Lugo
Rueda, del PPdeG, con la candidatura de Lugo ALBERTO LÓPEZ

PARTIDO POPULAR DE GALICIA

En sus 183 páginas, el PPdeG de Alfonso Rueda propone medidas para los próximos cuatro años.

En el rural

 • «implantaremos un novo programas ‘Revive no rural', para atraer poboación aos concellos rurais, que conten cun crecemento demográfico negativo e colaborando coas entidades locais».
 • «Promoveremos unha rede itinerante con profesionais de atención á diversdidade en zonas rurais para unha mellor atención do alumnado con necesidades especiais»
 • «Seguiremos protexendo o ensino rural e potenciando os Centros Rurais Agrupados (CRA) e as escolas unitarias»
 • «Dotaremos de servizos de conexión á internet alternativos nos núcleos de poboación rurais para garantir o acceso universal de todo o alumnado e contribuír á redución da fenda dixital»
 • «Garantiremos que os galegos sigan sendo dos que menos impostos pagan por comprar unha vivenda habitual no rural e manteremos a eliminación do imposto de transmisións patrimoniais para mozos, vítima de violencia de xénero, familias numerosas e persoas con discapacidade que adquiran a súa vivenda habitual nas zonas consideradas pouco poboadas».
 • «Facilitaremos  a implantaación de proxectos industriais estratéxicos, como proxecto de fibras téxtiles sostibles en Palas de Rei».
 • «Axudaremos a desenvolver pequenas zonas de actividades empresariais nos concellos de menos tamaño».
 • «Implantaremos o bono rural emprende, para impulsar iniciativas de emprendemento en concellos de menos de 5.000 habitantes, con axudas económicas de 10.000 € para a creación de empresas innovadoras no rural, xerando emprego de calidade, a través de fórmulas de economía social e microemprendemento autónomo en agircultura».
 • «Remataremos os procesos de mobilización de terra agraria abertos, ata 65.000 hectáreas. O obxectivo é que as concentracións parcelarias se rematen nun máximo de sete anos e os instrumentos da Lei de recuperación se rematen nun máximo de tres anos»
 • «Iniciaremos novos procesos de mobilización de ata 50.000 hectáreas de terras abandonadas, co obxectivo de poñelas a disposición de agricultores, gandeiros e silvicultores no menor prazo posible».
 • «Impulsaremos ás comunidades enerxéticas en núcleos rurais, co obxectivo de acadar poboacións autosuficientes enerxeticamente e que isto constitúa un factor de atracción de poboación ao medio rural»
 • «Subvencionaremos o parque de maquinaria de uso común en concellos, comarcas e nas agrupacións de productores agrarios, fomentando as dotacións colaborativas que suporán un gran aforro para o conxunto dos profesionais. Incorporaremos axudas á obtención dos carnés de conducir e manipulación de maquinaria, con especial atención cara as mulleres»
 • «Apoiaremos a implantación de máis centros de recría de xovecas en Galicia, para atender a demanda galega deste servizo e abrir mercado fóra das nosas fronteiras ás xovencas recriadas aquí».
 • «Crearemos unha central de compras autonómica que facilite a comercialización de produtos alimentarios aos produtores. Funcionará como unha especie de economato para compra pública responsable de “Km0”, por exemplo para garderías, residencias, hospitais, colexios, centros de día»
 • «Promoveremos a xestión forestal para mitigar o abandono das nosas terras, mediante un programa de apoio ás agrupacións forestais de xestión conxunta. O impulso das concentración parcelarias de montes»
 • «Impulsaremos o sector da castaña e o seu plan estratétixo con axudas ás novas plantacións de castaños e recuperación de soutos tradicionais e axudas para a modernización da industria de transformación»
 • «Fortaleceremos as traídas veciñais que a cultura tradicional da auga siga apostando polo consumo responsable e de proximidade, contribuíndo ao desenvolvemento de plans de abastecemento autónomo e a asegurar o seu funcionamento eficaz e con garantías de calidade»
 • «Fomentaremos os servizos de taxi na cadea de transporte autonómico, para favorecer os desprazamentos útiles e eficientes no rural. A alternativa do taxi complementa o servizo do autobús baixo demanda». 
 • «Aprobaremos unha nova lei de montes veciais en man común, que actualice e regule de forma efectiva unha xestión moderna de tan importantes entidades»

Para los jóvenes

 • «Crearemos o Banco de Negocios Viables no Medio Rural, para asegurar o relevo xeracional daqueles negocios do rural que non teñen relevo no ámbito familiar».
 • Crearán en Lugo un «espazo xoves-mozos, porque a poboación moza necesita de espazos de aprendizaxe e encontro, nos que se leve a cabo unha programación de actividades».
 • «Impulsaremos un bono mozo inicio a aqueles mozos/as que se vaian incorporar a actividade agrogandeira.

En sanidad

 • «Implantación de novos servizos na rede hospitalaria, que permite desde esta lexislatura realizar probas PET ou trombectomías do ictus nas áreas de Lugo».
 • «Actuacións na infraestrutura da totalidade de hospitais públicos galegos, que van desde a construción de novos edificios na Mariña ata reformas de determinados servizos en Lugo e Monforte».,
 • «Política de reforma integral das unidades de críticos nos hospitais galegos, consolidando o modelo de boxes individualizados presente xa en Lugo».

En materia de infraestructuras

 • Señalan que reclamarán la ejecución de las infraestructuras pendientes del Estado en Galicia, tanto en autovías como en conexiones ferroviarias: «Unha profunda e completa actualización das liñas de ferrocarril Guillarei-Ourense-Monforte-León, Monforte-Lugo-A Coruña e Ferrol-Ribadeo; incluíndo a execución das variantes necesarias».
 • Indican que completarán la conversión de los corredores en autovías, que serán libres de peaje.Harán un plan director de Infraestruturas «co impulso definitivo ás vías de alta capacidade Costa Norte ou Lugo-Monforte, así como a planificación de sendas peonís, paradas de transporte público, etc.».
 • Se comprometen a «executar a variante de Lugo», en referencia a la Rolda Leste, aunque no se cita este nombre
 • «Melloraremos a rede viaria rural, para loitar contra a despoboación, impulsando o acondicionamento das estradas que faciliten o acceso da cidadanía aos servizos e ás oportunidades, ao tempo que reforzan a competitividade do territorio»

En materia de turismo y cultura

 • «Apostaremos polos City Breaks Galegos, impulsando o turismo de compras, cultura e lecer con propostas de fin de semana na sete cidades e puntos turísticos, como A Mariña lucense ou a Ribeira Sacra, entre outros».
 • «Impulsaremos proxectos turísticos de gran impacto, cun alto poder dinamizador e de atracción de investimento que nos permitan diferenciar de xeito sostible áreas con moito potencial por desenvolver, como a Ribeira Sacra-Patrimonio da Humanidade».
 • «Reforzar a proxección internacional da nosa comunidade, intensificando os labores de conservación e posta en valor de todo o noso patrimonio, especialmente o vinculado aos Camiños de Santiago e a Ribeira Sacra».
 • «Avanzaremos ante a Unesco a candidatura de Patrimonio da Humanidades da Ribeira Sacra».
 • «Impulsaremos o potencial das nosas áreas de montaña, con paquetes especiais No Courel e nos Ancares». «Impulsaremos novos plans de acció na paisaxe en Ancares-Courel».
 • «Seguiremos actuando sobre os bens culturais máis signiticativos vinculados aos camiños de Santiago para protexelos e conservalos»
 • «Avanzaremos no cumprimento do plan de catedrais»
 • «Duplicaremos o investimento no Camiño de Santiago a través do desenvolvemento do Plan Director dos Camiños de Santiago 2022-2027».

Ana Pontón, del BNG, con la candidatura de Lugo
Ana Pontón, del BNG, con la candidatura de Lugo ALBERTO LÓPEZ

BNG

Las referencias más específicas a la provincia de Lugo que ofrece el BNG tienen que ver con el desarrollo de infraestructuras que mejoren la zonas rurales, «con especial énfase nas zonas rurais máis afastadas, moi especialmente nas provincias de Lugo e Ourense».

 • Proponen elaborar un plan para avanzar de forma planificada en el establecimiento de una red de saneamiento y de abastecimiento en los núcleos rurales. Para el rural también proponen un «plan con rutas e horarios suficientes para asistencia prioritaria no ámbito da educación, sanidade e servizos sociais».
 • También proponen un plan de viviendas rurales, con la creación de un banco de viviendas, «establecendo un marco de colaboración entre o IGVS, os Grupos de DesenvolvementoRural, a FEGAMP e as deputacións provinciais».
 • «Creación de centros de día e vivendas comunitarias nos concellos rurais, para dar a posibilidade aos maiores que non poden vivir sos de recibir coidados minimizando o desarraigo».
 • Proponen el desarrollo energético que impulse el autoconsumo «e que contribúa a abaratar a factura da enerxía no rural».
 • «É imprescindíbel combater as desigualdades xeográficas, sociais e xeracionais no acceso ás TIC, sobre todo no rural, pola mala cobertura ou polo elevado prezo da conexión ás redes»
 • Exponen la necesidad de mejorar el transporte por carretera, «coa revisión da concesión das liñas interurbanas de autocares, mellora do transporte comarcal e impulso do transporte a demanda en zonas rurais (con fórmulas como o taxi a demanda)». 

Entre las innumerables medidas de apoyo a la actividad agraria que exponen destacan:

 • Las líneas de ayudas «á creación e impulso de actividades económicas nas zonas rurais (con criterios de selección que prioricen a transformación agroalimentaria que valorice a produción primaria da contorna, como liña estratéxica para acadar a soberanía alimentar galega)».
 • Exponen una línea de ayudas «á innovación e novas liñas de negocio en empresas non agrarias, cun ticket rural: 10.000-15.000 €/ano a proxectos que se asenten no medio rural durante os 5 primeiros anos, e unha fiscalidade reducida/nula. Cota autónomos reducida ou/e exención os 3 primeiros anos».
 • También quieren potenciar la superficie comunal, «unha oportunidade de emprego e de mellora da economía rural», y en concreto proponen impulsar un plan de fomento de la ganadería extensiva en el monte basado en el pastoreo. «Poñerase en funcionamento a Escola de Pastores de Galiza, que permitirá desenvolver o Servizo Público de Pastoreo, en colaboración con todas asasociacións gandeiras do país».
 • «Elaboración dunha lei do viño de Galiza que considere as potencialidades da nosa vitivinicultura. Realizar un inventario dos viñedos máis antigos de Galiza, co fin de protexelos, favorecer a súa conservación e poñelos en valor»

En materia ferroviaria y de infraestructuras

 • «Creación dun ente que promova e xestione o futuro tren de proximidade galego (GALTREN) .O obxectivo é enlazar os principais núcleos depoboación arredor das cidades cun medio económico, ecolóxico e eficaz como son os camiños de ferro. Tamén conectar entre si cidades que carecen na actualida deste servizo (Lugo-Santiago)».
 • «Demanda do remate das infraestruturas ferroviarias que permitan vertebrar a alta velocidade na Galiza e a modernización da rede ferroviaria:o remate da conexión por alta velocidade coa meseta, a plena execución do Eixo Atlántico coa construción dos treitos pendentes Ferrol-A Coruña e Vigo-Tui; a mellora da antiga liña do FEVE entre Ferrol e Ribadeo; así como a adecuación a altas prestacións ferroviarias dos treitos Lugo-Ourense, A Coruña-Lugo e Monforte-Ponferrada»
 • «Inclusión preferente de Galiza no Corredor Atlántico como nó prioritario, garantindo a conexión có norte de Portugal e có Cantábrico»
 • Reclamarán que se ejecuten las autovías pendientes «e unha solución definitiva aos problemas de seguridade viaria na A-8» .
 • Especifican la importancia de desarrollar las plataformas logísticas como la del Porto Seco de Monforte, «así coma a súa conexión coa rede viaria e ferroviaria».

En sanidad

 • «Modificación do Decreto que regula as Áreas Sanitarias e os Distritos Sanitarios para proceder á recuperación das eliminadas, como a da A Mariña e a de Monforte, e dotándoas de autonomía, con capacidade de decisión, resolutiva e orzamentaria»
 • «Posta en valor dos Hospitais Comarcais, dotalos do persoal, material, tecnoloxía e especialidades necesarios para unha atención axeitada ás persoas do seu ámbito de actuación. Dotalos de servizo de urxencias pediátricas presenciais».

En materia de turismo

 • «Redefiniremos o Xacobeo e os seus obxectivos turísticos e culturais, buscando frear a banalización dos itinerarios e unha mellor experiencia turística no Camiño. Elaborarase un Plan de Xestión que evite a conxestión do Camiño de Santiago, reequilibre o peso dos diferentes camiños e inclúa plans específicos para as zonas saturadas ou con risco de saturación»
 • «Redefinición do Turismo Rural Galego: Impulsarans emedidas de apoio aoTurismo Rural,un sector grande que nestes momentos se atopa estancado ou en lixeiro retroceso e que ten que ser un dos motores turísticos nos pequeno sconcellos. Analizaranse as causas do estancamento deste turismo para implantar medidas de recuperación do sector».
 • «Iniciar os procedementos participativos para a elaboración e aprobación das propostas de declaración dos Parques Naturais Os Ancares e O Courel, mais non só como instrumentos de protección senón tamén de desenvolvemento territorial. Os parques deben mudar de modelo, non poden impedir a actividade agrogandeira senón tornala plenamente compatíbel para que o coidado do medio actúe tamén como factor de desenvolvemento social».

Besteiro, del PSdeG-PSOE, con Montero, Alvarellos y Lara Méndez en Lugo
Besteiro, del PSdeG-PSOE, con Montero, Alvarellos y Lara Méndez en Lugo ALBERTO LÓPEZ

PSdeG-PSOE

Los socialistas gallegas exponen 212 medidas en un programa en el que se hace mucho hincapié en medidas a favor de las provincias del interior de Galicia.

En el reto demográfico

 • «Establecer a regra dos 30 minutos. Deberá haber prestación de servizos básicos a un radio de polo menos 30 minutos de desprazamento, incluíndo a atención sanitaria, centros educativos, transporte público e equipamentos asistenciais como centros de día ou residencias».
 • «Aproveitaremos con maior eficiencia o servizo de transporte escolar, e facelo accesible ao alumnado do rural que desexe cursar ensino postobrigatorio e non dispoña dun servizo regular de transporte».
 • «Poremos en funcionamento dun Plan de incentivos para as prazas de sanitarios de difícil cobertura, co obxectivo de cubrir todo o territorio galego»
 • «Compensación económica a través dos orzamentos da Xunta das zonas máis despoboadas, especialmente achegando un maior orzamento aos concellos que sufran en maior medida o inverno demográfico, con especial atención ao interior e ás provincias de Lugo e Ourense».
 • «Reforzar as cabeceiras comarcais como polos de actividades económicas, de servizos e de equipamentos, fortalecendo os servizos públicos que se prestan nelas e desenvolvendo sistemas de transporte que faciliten a mobilidade».
 • «Reclamaremos do goberno do Estado, que dispón da competencia, a completa cobertura en banda larga a todo o territorio de Galicia. Débese prescindir dos criterios de porcentaxes de poboación fixada nos seus domicilios para falar da cobertura do 100% do territorio, pois a mobilidade caracteriza o mundo de hoxe e o rural, se queremos poñelo en valor, debe dispor de cobertura total».
 • «Reformulación do Plan Estratéxico do Turismo Rural de Galicia. Buscando ampliar as oportunidades económicas e unha maior oferta nos municipios cun maior declive demográfico».
 • «Incentivos fiscais a iniciativas de turismo rural en zonas deprimidas demograficamente. Estas iniciativas deberán cumprir requisitos como a xeración de emprego de calidade e desenvolver a súa actividade de forma sustentable co medio ambiente».
 • «Compensación económica a través dos orzamentos da Xunta das zonas máis despoboadas, especialmente achegando un maior orzamento aos concellos que sufran en maior medida o inverno demográfico, con especial atención ao interior e ás provincias de Lugo e Ourense».
 • «Melloraremos a infraestrutura dixital, a conectividade e acceso dixital para todos, asegurando o investimento en infraestruturas críticas para a dixitalización, como a expansión da banda ancha de alta velocidade e a cobertura 5G, especialmente en áreas rurais e menos desenvolvidas»
 • «Redefinir o transporte público de Galicia pensando no rural, coa finalidade de evitar zonas de exclusión no transporte público. É necesario apostar por incrementar os medios para dotar de transporte ás zonas rurais, facéndoo máis atractivo para que a xente nova poida acceder a desenvolver nel o seu proxecto vital, así como para conectar os distintos núcleos poboacionais, impulsando a economía no ámbito rural».

En materia forestal y agraria

 • «Creación de ferramentas de participación activa. Ampliar as funcións e composición do Consello Forestal e da Mesa da Madeira e crear os Consellos Forestais de Distrito (en base á participación pública dos PORF), así como crear vías de participación de todo o sector nas políticas activas que se impulsen para o rural»
 • «Impulso do asociacionismo e cooperativismo forestal. Vinculado ao asociacionismo e ao cooperativismo agrario poden crearse modelos específicos para o sector forestal que permitan mellorar a eficiencia e profesionalización na xestión de recursos (maquinaria compartida, central de compras e agrupación da venda de produtos)».
 • «Aposta pola certificación forestal e a custodia do territorio a través do impulso decidido destas ferramentas nos montes en xestión pública e na promoción e difusión do seu uso entre a sociedade».
 • «Impulsar a creación de novas industrias forestais vinculadas á potencialidade do monte, especialmente as vinculadas ás segundas transformacións e ás novas oportunidades de mercado (bioeconomía, biorrefinería, biocombustibles, produtos non-madeireiros vinculados á saúde, decoración, servizos ambientais...). É preciso realizar unha aposta decidida cara á innovación, diversificación e internacionalización de toda a cadea monte-industria».
 • «Apostaremos pola dixitalización do medio rural galego en torno a unha nova Oficina Agraria Virtual que sirva de canle non só de tramitación de axudas e permisos, senón de participación, formación continua e interrelación con sector»
 • «Aprobaremos un Código de boas prácticas mercantís na contratación agraria en Galicia e reforzaremos as medidas de control e sanción das malas prácticas no sector comercial e da distribución como a venda a perdas ou o emprego de produtos agroalimentarios como reclamo Apostaremos pola I+D+i no sector primario, pola transferencia e a formación, adoptando entre otras medidas a creación dunha escala de persoal investigador e deseñando un Plan estratéxico de formación agraria, cunha aposta decidida pola formación profesional dual nos seis Centros de Formación e Experimentación Agroforestal da Xunta».
 • «Primaremos a incorporación das especies forestais autóctonas galegas, beneficiando aos propietarios que as planten nos seus terreos, seguindo unha estratexia de conservación dos ecosistemas naturais dos montes galegos. Así mesmo, poñer freo inmediato á proliferación de eucaliptos e outras especies invasoras que danan o ecosistema, aumentando o risco de xeración de vagas de incendios».

Y en materia de infraestructuras

 • «Culminación da Vía de Alta Capacidade (VAC) Costa Norte, entre Ferrol e San Cibrao (Cervo). Os dous únicos tramos feitos son obra do último goberno socialista na Xunta de Galicia, presidido por Emilio Pérez Touriño».
 • «Abordaremos os accesos ao Porto Seco de Monforte, unha plataforma chamada a converterse en nodo loxístico de referencia en Galicia e Europa».
 • «Faremos a autovía entre Lugo e Monforte, mellorando as comunicacións entre as provincias de Lugo e Ourense».
 • «Acometeremos o arranxo da estrada LU-651 no Courel derrubada e o ensanche do treito de Folgoso a Seoane»
 • «Plan de Transferencia de estradas entre as distintas administracións, fundamentalmente Xunta de Galicia, Deputacións e Concellos, facendo que cada administración soporte as vías que lle corresponde». El gobierno actual de la Diputación de Lugo ha reclamado en varias ocasiones que la Xunta asuma determinadas carreteras provinciales.

Marta Lois, de Sumar, con los candidatos de Lugo
Marta Lois, de Sumar, con los candidatos de Lugo ALBERTO LÓPEZ

SUMAR GALICIA

El programa de la formación que lidera en Galicia Marta Lois son 113 páginas con referencias específicas Lugo en materia de infraestructuras, y luego varias de corte transversal que afectan a las zonas rurales.

 • «Realizaremos un plan especial para actuar en áreas de declive demográfico, en áreas de especial complexidade urbanística e no ámbito costeiro. Apostaremos por unha política de reutilización de espazos, terras, solares e edificacións fronte a transformación de novos espazos naturais para urbanizar. Recuperaremos propiedades abandonadas, naves, polígonos, solares urbanos, etc. para a súa posta en uso, sexa mediante acordos coas súas promotoras ou vía expropiación se a propiedade non presenta donas ou donos definidos»
 • «Crearemos os novos Parques naturais de Ancares-Courel. Aumentaremos o grao de protección da Rede Natura Galega».
 • «Superaremos a fenda dixital do noso rural garantizando o acceso universal a Internet. Apostaremos pola implantación dun servizo universal en todo o país, que se xestionará gradualmente e priorizando os territorios e capas sociais máis desfavorecidas».
 • «Impulsaremos unha diversificación económica no rural galego que promova a conservación da biodiversidade e a restauración de ecosistemas, o turismo sostible, unha axeitada ordenación dos bosques, a transición enerxética e o desenvolvemento dunha economía dos coidados»
 • «Implantaremos servizos no lugar de arraigamento e, no caso do interior e a alta montaña de Ourense e Lugo, practicaremos a discriminación positiva cun coidado especial»
 • «Reimpulsaremos a rede rexional e racionalizaremos a de media distancia. Isto implicará a mellora do servizo no tramo da Cornixa Cantábrica e nos de Lugo - A Coruña e Valdeorras - Monforte. Traballaremos para facer real a axilización da execución do tramo Lugo - Ourense. Estudaremos novas liñas como a de Lugo - A Mariña Lucense».
 • «Intensificaremos os traballos de execución do Corredor Atlántico para o transporte de mercadorías e incluiremos a súa conexión co porto exterior de Ferrol, así como o incentivaremos para o uso empresarial»
 • «Impulsaremos un marco lexislativo específico para o subsistema educativo no rural, especialmente no que atinxe aos requisitos mínimos dos centros, á súa estrutura organizativa e á normativa de funcionamento»
 • «Consolidaremos as liñas de especialización do agro galego ao tempo que promoveremos a diversificación e calidade alimentaria»
 • «Incentivaremos políticas e actividades que contribúan a frear o proceso de abandono do rural».
 • «Na gandería fomentaremos a transición cara a un sistema máis dependente dos pastos e biomasa natural e menos dependentes de grans, forraxes e pensos foráneos. Na agricultura, o piar fundamental será a protección das terras fértiles e a súa conservación futura»
 • «No forestal, mudaremos as políticas públicas para alargar a suspensión de plantación de eucaliptos ata 2030 (actualmente está vixente ata 2025) e impulsaremos un novo modelo de bosque diverso».
 • «Reivindicaremos outro modelo de Política Agraria Común (PAC) que contribúa a corrixir os desequilibrios sociais e territoriais na agricultura europea, que favoreza as pequenas e medianas explotacións e que priorice a calidade dos alimentos, a protección do medio ambiente e as funcións territoriais da actividade agraria»
 • «Elaboraremos un plan de emprego público no rural que considere medidas como o reforzo das oficinas agrarias comarcais, centros de investigación agraria e centros de formación e extensión agroforestal que presten apoio tanto ás explotacións agrarias como aos montes en mancomún e aos proxectos de incorporación de mozos e mozas á actividade agraria»
 • «Garantiremos un transporte público sostible. Desenvolveremos un transporte de proximidade para a mobilidade sostible da poboación de interior mediante o bus a demanda e o uso habitual de trens de proximidade».

Isabel Faraldo, de Podemos, con la candidata de Lugo
Isabel Faraldo, de Podemos, con la candidata de Lugo

PODEMOS GALICIA

La formación morada ofrece algunas propuestas que en los programas del resto de partidos no aparecen de manera específica, siendo el único partido que hace una alusión directa al campus de Lugo. Estas son algunas medidas

 • «Implantación dos servizos de Hemodinámica e Radioterapia, ampliando a prestación as 24 horas, para as áreas sanitarias de Lugo e Ourense»
 • «Iniciativa para a conversión do Xulgados de Violencia sobre a Muller en exclusivos en  Lugo»
 • «Implementaremos un Plan para o reforzamento e dinamización do Campus de Lugo da USC e a conexión deste co tecido produtivo agrogandeiro e forestal»
 • «Aprobaremos un Plan Integral da Ribeira Sacra con recursos e financiamento suficientes para deseñar e aplicar, en colaboración tanto co Estado como cas Deputacións de Lugo e Ourense e os concellos da zona, un programa de medidas e actuacións específicas»
 • «Melloras nas conexións ferroviarias para a cidade de Lugo»
 • «Modernización e reforma integral da liña de ancho métrico (antiga liña estreita, FEVE) entre Ferrol e Xixón»
 • «Medidas que en conexión coa rede de cabotaxe permitiría dinamizar o Porto Seco de Monforte»
 • «Apoiaremos a recuperación da delegación territorial da Mariña, así como do conxunto das desconexións locais suprimidas en 2018»
 • «Instaremos á declaración de novos parques naturais como o do Courel ou Ancares»
 • Liñas de axudas directas orientadas ao sostemento das rendas agrarias das explotacións pequenas e medianas A Política Agraria Común (PAC) ten que contribuír a corrixir os desequilibrios sociais e territoriais na agricultura europea, favorecer as pequenas e medianas explotacións e priorizar a calidade dos alimentos, a protección do medio ambiente e as funcións territoriais da actividade agraria»
 • «Crearemos un Servizo de Apoio á Incorporación de novos/ as agricultores/as formado por técnicos das Oficinas Agrarias Comarcais, para axudar e guiar a tódalas persoas que desexen sumarse a esta actividade, incluíndo aquelas que non proveñan da agricultura»
 • «Plan de desenvolvemento da rede rural de transporte sustentable de Galicia»
 • «A nova Xunta de Galicia apostará polos sistemas de gandería de carne extensiva, con especial atención a aqueles desenvolvidos a partir das razas autóctonas, e polo silvopastoralismo»
 • «Sustentabilidade do regadío da Terra Chá e Val de Lemos»
 • «Revitalización da Mesa do Viño e contratos homologados»
 • «Daremos pulo ao recoñecemento legal dos montes veciñais como unha titularidade veciñal, comunitaria e cun tratamento fiscal acorde ás súas funcións sociais»
 • «Elaboraremos a Lei para o Desenvolvemento da Montaña Galega, en base á premisa de cohesión social e territorial, promovendo o desenvolvemento local e sustentable e mediante a posta en valor das potencialidades de cada zona e a xeración de riqueza endóxena»

Abascal con la candidata de Lugo y el candidato a la Xunta
Abascal con la candidata de Lugo y el candidato a la Xunta Óscar Cela

VOX

El partido de Santiago Abascal no tiene ninguna referencia directa a la provincia de Lugo en su programa de 33 páginas (mitad en gallego y mitad en castellano), aunque sí hace referencia a cuestiones que afectarían más directamente a los lucenses. Son una serie de enunciados genéricos:

 • «Bajar radicalmente impuestos y reducir la burocracia para aliviar el aumento de costes en el sector primario, especialmente en el gasóleo marino y agrícola»
 • «Exigir a Bruselas que las ayudas de la PAC respondan a las necesidades reales de quienes trabajan en el campo y el mar, sin imposiciones ideológicas».
 • «Proteger el producto nacional exigiendo un control exhaustivo de los productos procedentes de mercados extranjeros».
 • «Establecer un plan de gestión del lobo y el jabalí para proteger los cultivos y cabaña ganadera, reforzando la caza como actividad cinegética».
 • «Tomar medidas para acabar con el abandono de la atención en zonas rurales, incentivando la provisión de puestos de difícil cobertura».
 • «Impulsar todas las infraestructuras educativas y de transporte necesarias para garantizar la calidad de la enseñanza y el acceso a la misma en igualdad de condiciones, especialmente en el mundo rural».
 • «Garantizar la dotación de instalaciones y servicios de calidad en todo el territorio, con especial incidencia en el rural. Revertir el desequilibrio existente entre el eje atlántico y el interior de Galicia».
 • «Combinar la apuesta por mejores infraestructuras y conectividad para luchar contra la despoblación con medidas decididas en apoyo de la natalidad».
 • «Proteger nuestros paisajes de todas las actividades que, en nombre del medio ambiente y las energías renovables, pretenden especular con nuestro patrimonio natural y forma de vida».
 • «Implementar una política forestal centrada en la limpieza de los bosques como base fundamental para la prevención de incendios forestales».
 • «Fortalecer el sector forestal gallego, aumentando su competitividad, garantizando el relevo generacional y reduciendo la burocracia».