La Voz de Galicia  

lavozdegalicia.es
Edicion digital de La Voz de Galicia

Buscador de contenidos

Elige:

«Puxemos os castros de Neixón no mapa»

O arqueólogo destaca a importancia do xacemento como recurso turístico

Autor:
María Hermida
Fecha de publicación:

Xa choveu dende que Xurxo Ayán Vila, o director das escavacións arqueolóxicas de Neixón, e outros seis compañeiros chegaron a Boiro coa pretensión de investigar nun dos xacementos de renome en Galicia. Foi no 2003. Sete anos despois, soamente con dar unha volta polo poboado castrexo a un quédalle claro que se andou un largo e frutífero camiño. «Algo si que fixemos», afirmaba onte con sorna Xurxo Ayán mentres, como sucede ao final de cada verán, recolle as maletas xa co pensamento posto nos traballos que a vindeira tempada estival os volverá traer ao municipio. -Remata unha nova campaña en Neixón. E van aló cinco dende que o Concello de Boiro, a Xunta e o Instituto Padre Sarmiento iniciaron un proxecto de colaboración en Neixón. ¿Hai tanto que investigar?

-Hai moitísimo que investigar. Cómpre ter en conta que o xacemento de Neixón é moi especial porque sen ter ao mellor a espectacularidade do de Baroña, posúe unha gran importancia a nivel científico. De feito, hai que dicir que actualmente é un dos proxectos de investigación destas características con máis continuidade en Galicia.

-Pois tradúcese en que grazas ás investigacións que se levan facendo en Neixón, por exemplo, pódese saber moitísimo do comercio entre os habitantes castrexos cos pobos mediterráneos e púnicos.

-Non. Este é moi especial porque polo Ulla, que foi navegable durante moito tempo, chegaba un comercio moi importante. Os poboadores de Neixón traían moitos produtos de Andalucía, que chegaban polo río. E eles viñan ás Rías Baixas porque era unha das zonas máis ricas, e nese sentido Neixón é moi importante. -¿Por iso se atopou tanta cerámica do Mediterráneo? -Efectivamente. De aí ven que nas nosas escavacións atopásemos moitas ánforas ou recipientes de Andalucía ou mesmo de Palestina. E, por suposto, que tamén aparecese moita cerámica de Ibiza, Málaga e Huelva e un perfumario dos que soamente se atoparon exemplos semellantes tanto en Andalucía como en Portugal. -¿Tamén os fai importantes o feito de que haxa dous castros, o Pequeno e o Grande, pegados un ao outro? -Por suposto. É un dos poucos casos no que isto acontece. Iso permítenos ver como evolucionou a cultura nun espazo moi amplo de tempo, porque en Neixón houbo actividade durante moitos séculos. É dicir, cando outros lugares se abandonaron aquí seguiu habendo actividade. De feito, temos documentadas dúas casas do século un despois de Cristo que son dun estilo galaico-romano. Nelas vese que gardan a estrutura redonda, pero que xa se empezan a aplicar algúns retoques distintos aos da propia época castrexa. -Falou de achados, xa que logo, de escavar, pero vostedes non soamente escavan. -Non. Por exemplo, este verán, houbo que restaurar. Facer traballos para que os castros poidan ser visitables e, sobre todo, para que quen acuda a eles se poida atopar con cousas de interese. Hai que enchelos de contido. O arqueólogo non pode ser un tipo que pase o tempo escavando cousas para que non lle interesen a ninguén. -Vamos, que os castros de Neixón tamén poden ser, ou xa son, un recurso turístico de primeira na comarca. -Deben selo e penso que no caso de Neixón, conxuntamente co centro arqueolóxico, iso se conseguiu. Sobre todo, porque se fixeron esforzos para dotalo de contido. Hai que pensar que cando chegamos aquí apenas se coñecía o que había e que, agora, son moitas as persoas que visitan o poboado. Por dicilo dalgunha maneira, puxemos os castros de Neixón no mapa. -E tanto. Ata se celebra un campo de traballo internacional neste entorno. -Si. As caras novas que veñen cada ano apórtanlle vida. É unha fonte de riqueza cultural enorme contar coa súa participación.

Confianza oline. Enlace a más información sobre el certificado © Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.
Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (España)

R.M. de A Coruña: tomo 2438 del Archivo, Sección General, folio 114 vto., hoja C-2141. CIF: A-15000649.
 

Condiciones generales  

 1. Partes

  • De una parte, LA VOZ DE GALICIA, S.A., sociedad con domicilio social en Ronda de Outeiro, 1-3 Bajo, A Coruña y provista de C.I.F. número A-15.000.649.
  • Y de otra parte, cualquier persona física o jurídica registrada en la página web www.lavozdegalicia.es (la Página Web), receptora de los productos y/o servicios ofrecidos a través de la misma (el Usuario). Sólo podrán contratar las personas físicas mayores de edad, en su propio nombre y derecho, o en el de la persona física o jurídica a la que representen con poder bastante, adecuado y suficiente en derecho.
 2. Objeto. Aceptación de las Condiciones Generales

  • Las presentes Condiciones Generales regulan la relación contractual entre LA VOZ DE GALICIA, S.A. y los Usuarios que acceden a los productos y/o servicios que la sociedad pone a su disposición a través de la Página Web, ya sea de forma gratuita o a cambio de las contraprestaciones económicas que se establezcan en cada caso, según lo dispuesto en las presentes Condiciones Generales y demás documentación que gobierne la relación entre las partes.
  • Como condición previa al registro del Usuario y acceso a los productos y/o servicios de la Página Web, el Usuario deberá leer y aceptar las presentes Condiciones Generales. Se entiende que el Usuario expresa su adhesión plena y sin reservas a todas y cada una de las Condiciones Generales publicadas en ese momento, y presta su consentimiento para vincularse con LA VOZ DE GALICIA, S.A., en el momento en que complete los pasos necesarios para registrarse y acceder a un servicio de la Página Web, remitiendo el formulario correspondiente con su aceptación.
  Por su parte, se entenderá aceptada la contratación correspondiente por LA VOZ DE GALICIA, S.A. en el momento en que remita al Usuario la justificación de haber recibido correctamente su solicitud.
 3. Productos y servicios ofrecidos en la Página Web

  • Se regirán por las presentes Condiciones Generales todos los productos y servicios ofrecidos por LA VOZ DE GALICIA, S.A. a través de la Página Web. A la fecha de publicación de las presentes Condiciones Generales, la Página Web ofrece los siguientes tipos de servicios:
   • Servicios Abiertos: Servicios a los que podrán tener acceso cualesquiera Usuarios de la Página Web de forma gratuita, previo registro o suscripción del Usuario, en su caso, y aceptación de las condiciones aplicables al servicio. Incluyen los servicios de chat, foros, encuentros, buscador de esquelas, etcétera.
   • Servicios para Suscriptores: Sólo para los suscriptores de pago de la edición impresa del diario que deseen contratarlos sin coste adicional, previo registro en la forma que se indique en la Página Web. Incluyen los servicios de lectura diaria en formato pdf de la edición de La Voz de Galicia a la que esté suscrito y consulta de la hemeroteca del diario en pdf (todas las ediciones, a partir de 1996).
   • Servicios de Pago: Servicios prestados por LA VOZ DE GALICIA, S.A. a través de la Página Web a cambio de una contraprestación. Incluyen los servicios de suscripción a la edición impresa del diario La Voz de Galicia, servicios de alertas por SMS y publicación de anuncios por palabras de la edición impresa del diario.
   LA VOZ DE GALICIA, S.A. se reserva el derecho de fijar (o modificar) la contraprestación económica para el acceso por parte del Usuario a todos o alguno de los productos o servicios, en los términos establecidos en la Condición Cuarta siguiente.
   • Los contenidos a los que el Usuario pueda acceder a través de un enlace desde la Página Web, ofrecidos por terceros, se regirán por sus propias condiciones generales de registro y contratación. Del mismo modo, se regirá por las propias condiciones del servicio la contraprestación económica que, en su caso, deba abonar el usuario para acceder al mismo.
 4. Precio y forma de pago

  • Como ha quedado indicado en la Condición Tercera anterior, a la fecha de publicación de las presentes Condiciones Generales LA VOZ DE GALICIA, S.A. ofrece los siguientes tipos de servicios a través de la Página Web:
   • Servicios Abiertos: se ofrecen por LA VOZ DE GALICIA, S.A. de forma gratuita, previo registro del Usuario en la Página Web, en su caso.
   • Servicios para Suscriptores: servicios exclusivos para suscriptores de pago de la edición impresa del diario, que no suponen coste adicional alguno para dichos suscriptores.
   • Servicios de Pago: servicios prestados a cambio de una contraprestación.
  • En su caso, el precio de cada una de las modalidades de cada servicio se fijará de manera clara en la Página Web, de forma que el Usuario tenga conocimiento del precio y la forma de pago del servicio en el momento en el que proceda a su contratación.
  Los precios que se fijen deberán abonarse por el Usuario a través de cualquiera de los medios que se indiquen en la Página Web con respecto a cada producto o servicio y en cada momento. Con carácter general, los cargos se realizarán al inicio de la contratación que realice el Usuario.
  • LA VOZ DE GALICIA, S.A. se reserva el derecho de modificar los precios y/o términos de contratación de todos o cualquiera de los servicios descritos \u2013u otros que pueda lanzar en el futuro- en cualquier momento, en el entendimiento de que para cada Usuario que haya suscrito un Servicio de Pago de carácter periódico regirán en cualquier caso el precio y condiciones vigentes en el momento en que hubiese contratado dicho servicio, hasta su renovación.
 5. Duración y renovación de los servicios contratados

  • La prestación de los Servicios Abiertos a través de la Página Web tiene duración indefinida en tanto se mantenga la prestación de cada servicio concreto. LA VOZ DE GALICIA, S.A. podrá, de forma unilateral, dar por terminada o suspender la prestación del servicio en cualquier momento, informando al Usuario en la forma que considere más adecuada atendiendo a las circunstancias.
  • Los Servicios para Suscriptores ofrecidos en la Página Web que hayan sido contratados por los Usuarios se renovarán de forma automática y simultánea a la renovación de la suscripción de la edición impresa del diario. En consecuencia, la no renovación o cancelación de la suscripción de la edición impresa supondrá la cancelación automática de dichos servicios para el Usuario.
  • Los Servicios de Pago a los que el Usuario se suscriba de forma indefinida podrán ser cancelados en cualquier momento, quedando obligado el Usuario a abonar el servicio recibido hasta la fecha de cancelación.
  Respecto de los Servicios de Pago que puedan prestarse al Usuario, en su caso, de forma periódica, se extinguirán a la terminación del periodo para el que se hayan suscrito. No obstante, LA VOZ DE GALICIA, S.A. podrá remitir una comunicación a los Usuarios con carácter previo a la terminación, a efectos de que puedan comunicar, en su caso, su interés en renovar el servicio.

  Los Servicios de Pago puntuales se extinguirán una vez cumplida la prestación y abonado el precio por el Usuario.
 6. Obligaciones del Usuario

  • Los servicios prestados a través de la Página Web tienen carácter personal e intransferible, al igual que, por tanto, la contraseña de acceso a dichos servicios. En este sentido, el Usuario se compromete a utilizar diligentemente su clave o contraseña de acceso, a no ponerla a disposición de terceros, así como, en su caso, a comunicar a LA VOZ DE GALICIA, S.A. la pérdida, robo o posible acceso a las claves o contraseñas por un tercero.
  El Usuario es el único responsable de la elección, uso y custodia del nombre de usuario y clave o contraseña de acceso a la Página Web. En ningún caso será responsable LA VOZ DE GALICIA, S.A. del mal uso, pérdida u olvido de las contraseñas de acceso, como tampoco del uso indebido por terceros.
  • Asimismo, el Usuario es responsable de la exactitud y veracidad de todos los datos y manifestaciones que facilite a LA VOZ DE GALICIA, S.A. a través del formulario correspondiente o de cualquier otra comunicación remitida a dicha sociedad. La entrega de datos falsos o erróneos por cualquier Usuario será causa suficiente para la exclusión de dicho Usuario de los servicios registrados a instancias de LA VOZ DE GALICIA, S.A., sin perjuicio de cuantas otras acciones procedan en derecho.
  • Son obligaciones del Usuario para la contratación de los servicios:
   • Cumplimentar el formulario de contratación correspondiente y proceder a su envío, aceptando las presentes Condiciones Generales.
   • Respetar las condiciones de uso y las prohibiciones establecidas en las presentes Condiciones Generales y en las condiciones de uso establecidas en el AVISO LEGAL, en particular en cuanto al uso lícito y exclusivamente privado de los contenidos.
   • Realizar, en su caso, el pago correspondiente al producto o servicio adquirido. En el supuesto de que los datos de pago facilitados por el Usuario no permitieran la facturación y/o cobro por parte de LA VOZ DE GALICIA, S.A., se le denegará el servicio solicitado, o bien será cancelado si ya estuviera activo.
 7. Obligaciones de LA VOZ DE GALICIA, S.A.

  • Son obligaciones de LA VOZ DE GALICIA, S.A.:
   • Poner a disposición del Usuario en la Página Web la información necesaria relativa a los productos y servicios que ofrece y las condiciones de uso y contratación de los mismos.
   • Poner los medios que tenga disponibles para asegurar el acceso por el Usuario al servicio contratado. En este sentido, LA VOZ DE GALICIA, S.A. únicamente responderá de los daños o perjuicios que le sean directamente imputables y afecten a los Servicios de Pago, excluyendo expresamente de dicha responsabilidad la indemnización por lucro cesante. LA VOZ DE GALICIA, S.A. no se responsabiliza de los fallos técnicos de conexión de red que puedan provocar daños en los equipos, impedir la conexión o limitar total o parcialmente el acceso del Usuario a la Página Web, como tampoco de las averías que pudieran producirse por sus proveedores y que pudieran impedir el acceso a la Página Web.
 8. Cancelación de la contratación

  • El Usuario podrá proceder a cancelar, de forma unilateral, la contratación que hubiera realizado en la Página Web, en cualquier momento durante la vigencia de la misma, remitiendo la comunicación correspondiente a LA VOZ DE GALICIA, S.A. por uno de los siguientes medios:
   • Dirección Avenida de la Prensa, 84-85, Polígono Industrial de Sabón, 15142 Arteixo (A Coruña)
   • Teléfono +34 981 180 180*
   • Correo electrónico Info.web@lavozdegalicia.es
   El Usuario deberá abonar el servicio recibido hasta la fecha de cancelación, no procediendo en ningún caso el reembolso de los importes que pudiera haber abonado el Usuario por el acceso a los productos y servicios.
 9. Resolución del contrato

  • LA VOZ DE GALICIA, S.A. podrá resolver la relación contractual con los Usuarios que incumplan las presentes Condiciones Generales o las condiciones de uso establecidas en el AVISO LEGAL, sin ningún reembolso en caso de haberse efectuado el pago, retirando de forma inmediata el acceso al servicio y a los contenidos contratados. En particular, LA VOZ DE GALICIA, S.A. podrá resolver el contrato:
   • En caso de que el Usuario acceda a los productos y servicios con fines ilícitos, o realice un uso de los mismos fraudulento, contrario a la moral, la buena fe, el orden público o las buenas costumbres, o que infrinja derechos de terceros.
   • En caso de que el Usuario haya facilitado datos o manifestaciones falsas o erróneas en la suscripción o registro del servicio contratado.
   • En caso de que el Usuario incumpla su obligación de utilizar los productos o servicios de forma exclusiva para sí mismo.
   • En caso de incumplimiento por el Usuario de su obligación de pago.
 10. Protección de datos de carácter personal

  • El tratamiento de los datos personales del Usuario se regirá por lo dispuesto en la POLÍTICA DE PRIVACIDAD de LA VOZ DE GALICIA, S.A.
 11. Documentos que rigen la relación entre las partes

  • La relación entre el Usuario y LA VOZ DE GALICIA, S.A. se regirá, por este orden, por los términos y condiciones que se incluyan en la Página Web respecto de cada servicio, a efectos de completar estas Condiciones, por las presentes Condiciones Generales, y por el formulario enviado por el Usuario para la contratación del servicio.
  LA VOZ DE GALICIA, S.A. podrá introducir modificaciones en las presentes Condiciones Generales (o en las condiciones de cada servicio) de forma unilateral, cuando lo considere oportuno, obligándose en este caso a informar al Usuario en la forma que considere más adecuada atendiendo a las circunstancias. Los Usuarios podrán acceder en cualquier momento a la versión actualizada de las Condiciones Generales y de los servicios, considerándose expresada su adhesión plena y sin reservas a las mismas por el mero acceso a la Página Web una vez realizados los cambios o, en su caso, una vez producida la renovación del servicio.
  • Además de los términos y condiciones que rigen la relación entre las partes de conformidad con el apartado anterior, todos los Usuarios deberán respetar las condiciones de uso de la Página Web establecidas en el AVISO LEGAL.
 12. Ley aplicable

  • Las presentes Condiciones Generales se interpretarán y regirán conforme a la legislación española.
Condiciones Generales actualizadas el 25 de julio de 2007.

 

Política de privacidad  

 1. Tratamiento de datos de carácter personal

  Se informa a los Usuarios de la web www.lavozdegalicia.es (la Página Web) que los datos personales que faciliten para su registro o suscripción a cualquiera de los productos o servicios de la Página Web serán incorporados a las bases de datos de LA VOZ DE GALICIA, S.A. La cumplimentación de todos los campos del formulario que corresponda al servicio solicitado tiene carácter obligatorio con el fin de gestionar su solicitud. En los casos en que no sea obligatoria la cumplimentación de todos los campos del formulario, se señalarán con un asterisco (*) en dicho formulario los campos que sí tengan carácter obligatorio. De no facilitar la totalidad de los datos obligatorios, no podremos atender la solicitud del Usuario.

  Al remitir el formulario cumplimentado, el Usuario consiente expresamente que LA VOZ DE GALICIA, S.A. trate automatizadamente los datos que ha facilitado para gestionar su solicitud y la prestación de servicios relacionados con la misma, y ofrecerle periódicamente información sobre los productos, actividades, servicios y acciones de LA VOZ DE GALICIA, S.A., por cualquier medio, incluidos los medios de comunicación electrónica, y aún después de finalizar su relación con LA VOZ DE GALICIA, S.A. Excepcionalmente, el formulario de recogida de datos de servicios específicos podrá informar acerca de una finalidad distinta.

  Asimismo, el consentimiento otorgado se considera prestado para que LA VOZ DE GALICIA, S.A. ceda sus datos a otras empresas del Grupo al que pertenece LA VOZ DE GALICIA, S.A. relacionadas con los sectores editorial, de medios de comunicación e investigación de mercados, marketing y opinión, que puede encontrar referenciadas en la Página Web, con el fin de informar de sus productos o servicios y hacer ofertas comerciales.

  Se informa a los Usuarios que de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, tienen derecho en cualquier momento a oponerse, acceder, cancelar y rectificar los datos referentes a su persona incluidos en nuestras bases de datos dirigiéndose a LA VOZ DE GALICIA, S.A. a través de la dirección de correo electrónico lopd@lavoz.es, o en la siguiente dirección: La Voz de Galicia, S.A. ? Protección de datos, Avda. de la Prensa 84-85, Polígono Industrial de Sabón, 15142 Arteixo (A Coruña), acreditando debidamente su personalidad.

  Asimismo, el Usuario que se haya registrado en la Página Web podrá oponerse, acceder, cancelar y rectificar sus datos personales accediendo a su cuenta, activando los apartados establecidos al efecto.

  En caso de que el Usuario no quiera que LA VOZ DE GALICIA, S.A. le informe sobre sus productos, actividades, servicios o acciones, en los términos arriba descritos, podrá señalarlo en el formulario correspondiente, o bien mediante comunicación a LA VOZ DE GALICIA, S.A. en la forma indicada en los párrafos anteriores.

  El Usuario responderá de la veracidad de los datos facilitados a LA VOZ DE GALICIA, S.A., reservándose ésta la facultad de excluir de los servicios registrados a cualquier Usuario que facilite datos falsos, sin perjuicio de cualesquiera otras acciones legales que puedan proceder.

 2. Obtención de datos de la navegación por la Página Web

  LA VOZ DE GALICIA, S.A. obtiene datos de la navegación de los Usuarios por la Página Web con la finalidad de gestionar la misma de forma adecuada. No obstante, se hace constar que estos datos se obtienen de forma anónima y con fines exclusivamente estadísticos.

  De la misma manera, LA VOZ DE GALICIA, S.A. conserva el nombre de dominio y/o dirección IP que da acceso al Usuario a la red, a efectos de realizar mediciones estadísticas acerca del uso y acceso a la Página Web y, en su caso, poner los datos de navegación en conocimiento de las autoridades que lo requieran.

 3. Navegación con cookies

  La Página Web utiliza cookies con las que se obtienen datos relativos a las actividades del Usuario en la Página Web (fecha y hora de la última visita, diseño de contenidos escogidos por el Usuario en la primera visita y elementos de seguridad en el control de acceso a las áreas restringidas). Las cookies no proporcionan por sí mismas datos personales del Usuario, sino que permiten reconocer el navegador del ordenador del Usuario a efectos de facilitar la navegación.

  El Usuario podrá recibir información acerca del uso de cookies, personalizar las cookies, así como impedir la generación de cookies, seleccionando la correspondiente opción en el navegador de su ordenador. No obstante, se indica al Usuario que la desactivación de las cookies puede dificultar el buen funcionamiento de la Página.

  LA VOZ DE GALICIA, S.A. también podrá utilizar cookies para la realización de actuaciones relacionadas con la medición de audiencias y datos del tráfico, por sí o a través del tercero contratado a estos efectos.

 4. Política de privacidad actualizada a 25 de julio de 2007

 

Aviso legal  

 1. Información general de la titular de la Página Web

  LA VOZ DE GALICIA, S.A. es una sociedad con domicilio social en Ronda de Outeiro, 1-3 Bajo, A Coruña, inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2.438 del Archivo, Sección General, al folio 92, hoja C-2141, y provista de C.I.F. número A-15.000.649.

  Los datos de contacto de la sociedad son los que se indican a continuación:
  • Redacción, Administración e impresión: Avenida de la Prensa, 84-85, Polígono Industrial de Sabón, 15142 Arteixo (A Coruña)
  • Teléfono: +34 981 180 180*
  • Correo electrónico: Info.web@lavozdegalicia.es
  • Redacción Digital:
   • Teléfono: +34 981 180 397
   • Fax: +34 981 180 410
   • Correo electrónico: redac@lavoz.es
   • Atención al suscriptor:
    • Teléfono: +34 900 154 218
    • Correo electrónico: atencionsuscriptor@lavoz.es
  • Fax Administración +34 981 180 473
  • Fax Publicidad +34 981 180 380
  LA VOZ DE GALICIA, S.A. es la titular del nombre de dominio y la página web www.lavozdegalicia.es (la Página Web).

  La Página Web está adherida al Código Ético de Comercio Electrónico y Publicidad Interactiva organizado por AUTOCONTROL y AECEM, con la colaboración de IAB SPAIN, el cual se puede consultar electrónicamente en http://www.confianzaonline.org/codigoetico/codigoetico.php.

 2. Uso de la Página Web

  Las presentes condiciones de uso regulan el acceso a la Página Web por cualquier usuario (el Usuario), así como las responsabilidades derivadas de la utilización de sus contenidos. Se asumirá que cualquier Usuario que acceda a la Página Web ha leído y acepta las condiciones de uso publicadas en cada momento.

  Asimismo, los Usuarios que accedan a cualesquiera productos y/o servicios ofrecidos por LA VOZ DE GALICIA, S.A. a través de la Página Web deberán conocer y aceptar las CONDICIONES GENERALES DE REGISTRO Y CONTRATACIÓN. Los contenidos y/o servicios a los que el Usuario pueda acceder a través de la Página Web que sean ofrecidos por terceros se regirán por sus propias condiciones generales de registro y contratación, no respondiendo LA VOZ DE GALICIA, S.A. de los mismos.

  El tratamiento de los datos personales del Usuario se regirá por lo dispuesto en la POLÍTICA DE PRIVACIDAD de LA VOZ DE GALICIA, S.A.

 3. Derechos de propiedad intelectual e industrial

  La Página Web es la edición digital del diario La Voz de Galicia. Todos los derechos de propiedad intelectual e industrial sobre el sitio web y sobre su información y contenidos (incluyendo textos, gráficos, imágenes, marcas, signos distintivos, logotipos, sonidos, música, vídeo, diseños, creatividades, software, códigos, así como cualquier otra creación protegida por las leyes de propiedad intelectual e industrial) pertenecen a LA VOZ DE GALICIA, S.A. o bien, en el caso de contenidos que pertenezcan a terceras personas, LA VOZ DE GALICIA, S.A. es titular de los derechos de explotación necesarios por virtud de acuerdos con terceros.

  La Página Web y sus contenidos se encuentran protegidos por la normativa vigente en materia de propiedad intelectual. LA VOZ DE GALICIA, S.A. no concede licencia de uso, autorización o cesión alguna sobre sus derechos de propiedad intelectual e industrial o sobre cualesquiera otros derechos relacionados con la Página Web, salvo que medie acuerdo expreso y escrito en este sentido.

  En particular, LA VOZ DE GALICIA, S.A. se reserva todos los derechos como autor colectivo del periódico La Voz de Galicia y, al amparo del art. 32.1 de la Ley de Propiedad Intelectual, expresamente se opone a la consideración como citas de las reproducciones periódicas efectuadas en forma de reseñas o revista de prensa. Sin la previa autorización por escrito de la sociedad editora, el periódico no puede ser, ni en todo ni en parte, reproducido, distribuido, comunicado públicamente, registrado o transmitido por un sistema de recuperación de información, ni tratado o explotado por ningún medio o sistema.

  El Usuario podrá visualizar los elementos, imprimirlos, copiarlos y/o almacenarlos única y exclusivamente para su uso personal y privado. Sin perjuicio de lo anterior, podrán limitarse los usos permitidos respecto de contenidos o servicios concretos.

  Queda terminantemente prohibida la distribución, comercialización, cesión, comunicación pública, divulgación, modificación, alteración o descompilación de la Página Web o de cualquiera de sus elementos o servicios, así como cualquier otro uso o acto que no haya sido expresamente autorizado por la titular de los derechos de explotación.

  La realización de menciones a los contenidos de la Página Web en otros sitios web se autoriza exclusivamente en los casos en que no se reproduzcan los contenidos de la Página Web. En el caso de disponer de un enlace de hipertexto (hipervínculo) a alguna de sus páginas, el usuario deberá saber que está entrando en la Página Web, y percibir en su navegador la dirección URL de la misma.

  En particular, quedan prohibidas:
  • La presentación de una página de esta Página Web en una ventana que no pertenezca a LA VOZ DE GALICIA, S.A. mediante la técnica conocida como "framing", salvo que cuente con la autorización previa, expresa y por escrito de LA VOZ DE GALICIA, S.A.
  • La inserción de una imagen difundida en la Página Web en una página o base de datos no perteneciente a LA VOZ DE GALICIA, S.A., mediante la técnica conocida como "in line linking", salvo que cuente con la autorización previa, expresa y por escrito de LA VOZ DE GALICIA, S.A.
  • La extracción y uso de elementos de la Página Web causando un perjuicio cualquiera a LA VOZ DE GALICIA, S.A., conforme a las disposiciones del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, según éste ha sido modificado, entre otras, por la Ley 23/2006, de 7 julio.


 4. Otras condiciones de uso

  El Usuario se obliga a usar los contenidos y servicios ofrecidos por LA VOZ DE GALICIA, S.A. a través de la Página Web de forma diligente, correcta y lícita. En particular, el Usuario: (i) no utilizará la Página Web para ningún propósito ilegal, contrario a la moral, a las buenas costumbres, a la buena fe o al orden público, o que pueda suponer un daño o perjuicio para la Página Web, LA VOZ DE GALICIA, S.A. o terceros; (ii) no utilizará la Página web para difundir publicidad u otros mensajes no solicitados a los Usuarios o a LA VOZ DE GALICIA, S.A.; y (iii) dispondrá de los contenidos a los que acceda para uso estrictamente personal, no facilitando a terceros el acceso a dichos contenidos ni la clave o contraseña de acceso a los mismos.

  El Usuario sólo remitirá información a la Página Web en caso de que sea titular de los derechos necesarios a estos efectos, esté facultado para su cesión, y no infrinja ningún derecho ni perjudique a terceros, respondiendo de dichos extremos. Por el mero hecho de remitir información (incluyendo, a título de ejemplo, textos, imágenes, sonidos, música o vídeos), el Usuario cede a LA VOZ DE GALICIA, S.A. los derechos de explotación sobre dicha información, autorizándola a publicar la misma tanto en la Página Web como, en su caso, en la edición impresa del diario, con facultad de cesión a terceros.

 5. Exenciones de responsabilidad

  LA VOZ DE GALICIA, S.A. no garantiza, respecto de los contenidos o servicios de la Página Web, la calidad, continuidad, fiabilidad, utilidad, exactitud o corrección de los mismos, como tampoco la invulnerabilidad de la Página Web, la inexpugnabilidad de las medidas de seguridad utilizadas en la misma, o la ausencia de virus y demás componentes dañinos.

  Sin perjuicio de lo anterior, LA VOZ DE GALICIA, S.A. hace constar que ha adoptado todas las medidas necesarias, dentro de sus posibilidades y del estado de la tecnología, para garantizar el funcionamiento de la Página Web y evitar la transmisión de componentes dañinos a los Usuarios.

  LA VOZ DE GALICIA, S.A. no se responsabiliza del incumplimiento por cualquier tercero que acceda a la Página Web de las condiciones para el acceso y uso de la Página.

  LA VOZ DE GALICIA, S.A. puede facilitar enlaces, sitios web, contenidos o servicios de otras empresas a través de la Página Web, así como facilitar al Usuario la descarga de software de terceros. En esos casos, el Usuario entiende y acepta que LA VOZ DE GALICIA, S.A. no controla y no es responsable de estos contenidos, servicios y productos.

 6. General

  LA VOZ DE GALICIA, S.A. se reserva el derecho de restringir o cancelar el acceso a la Página Web y, en su caso, anular el registro o la suscripción del Usuario si, a su entender, el Usuario utiliza la Página Web para infringir alguna de las obligaciones establecidas en este documento.

  Igualmente, LA VOZ DE GALICIA, S.A. se reserva el derecho de perseguir el incumplimiento de las condiciones arriba descritas, así como cualquier utilización indebida de los contenidos o servicios prestados a través de la Página Web, ejerciendo cuantas acciones puedan corresponder en derecho.

  LA VOZ DE GALICIA, S.A. se reserva el derecho de efectuar sin previo aviso las modificaciones que considere oportunas en la Página Web, pudiendo cambiar, suprimir o añadir tanto los contenidos y servicios que presta como la forma en la que éstos aparezcan presentados o localizados.

  La vigencia de estas condiciones de uso coincidirá con el tiempo de su publicación en la Página Web. La modificación total o parcial de las mismas de forma unilateral por LA VOZ DE GALICIA, S.A. implicará la publicación y entrada en vigor de las nuevas condiciones de uso modificadas.

Aviso legal y condiciones de uso actualizados el 25 de julio de 2007.

 

¿Cómo compartir?  

Estos iconos pertenecen a páginas web externas y ajenas a lavozdegalicia.es. Permiten compartir, valorar, comentar o guardar la información que los usuarios consideren interesante. Es necesario registrarse en la mayoría de ellas.
Del.icio.us
Es una web de gestión de enlaces. Permite añadir las páginas que normalmente se guardan en «favoritos» de nuestro navegador y ordenarlos mediante categorías, utilizando tags o etiquetas.
Technorati
Es el mayor indexador del mundo de contenidos publicados en blogs. Permite saber qué noticias han despertado el interés de los bloggers. Para buscar no hace falta estar registrado.
My Web de Yahoo!
El popular buscador Yahoo! ofrece un servicio para guardar los favoritos on line, al igual que Del.icio.us, mediante un sistema de tags. También se pueden guardar los datos de contacto personales o profesionales.
Digg
Es una de las primeras webs que ofrecieron la posibilidad a los internautas de compartir, valorar y según esos criterios jerarquizar la información publicada en Internet.
Menéame
Web en castellano para enviar enlaces de las informaciones que los usuarios consideren interesantes. Se pueden comentar y votar las noticias, y según esa valoración se ordenan. Las más votadas pasan a la página principal
Chuza!
Versión gallega y en gallego de las páginas que permiten que los internautas valoren la información. Cualquiera puede enviar historias o noticias que hagan referencia a Galicia y son los propios usuarios mediante sus votos quienes les otorgan importancia en la página.