A Deputación amplía o plazo de presentación de orixinais para o premio Pura e Dora Vázquez  

La Voz

OURENSE

cedida

Os textos de narrativa infantil e xuvenil  poderán entregarse ata o 31 de xullo 

24 jun 2020 . Actualizado a las 14:17 h.

 O Boletín Oficial da Provincia publicou a modificación das bases do XVII Premio de narración infantil e xuvenil Pura e Dora Vázquez da Deputación de Ourense, na que se contempla a ampliación do prazo de presentación dos orixinais ata o 31 de xullo, debido á crise sanitaria provocada polo COVID-19. Deste modo, na modalidade de narración, poderán presentarse ao concurso autores de calquera nacionalidade, sempre que presenten os seus orixinais en lingua galega. As narracións que se presenten terán temática libre, sempre adaptada a un público infantil ou xuvenil, e os textos serán inéditos e totalmente orixinais, coas seguintes características: os textos terán unha extensión mínima de 25 páxinas e máxima de 100 páxinas, formato A4, sempre escritos en programa Word, fonte tipográfica Times New Roman, tamaño de letra 12 puntos e interliñado 1,5. A presentación dos orixinais poderá realizarse de maneira presencial, entregando un exemplar da obra en sobre pechado indicando no seu exterior «Premio Pura e Dora Vázquez, modalidade de narración», na oficina de asistencia ao cidadán en materia de rexistros; ou remitindo por correo certificado o exemplar da obra en sobre pechado, indicando no seu exterior «Premio Pura e Dora Vázquez, modalidade de narración», ao enderezo: Deputación Provincial de Ourense. Rexistro Xeral- Rúa do Progreso, 32. 32003 Ourense. As obras remitidas irán asinadas exclusivamente con pseudónimo. Dentro do sobre introducirase outro sobre pechado en cuxo exterior figurará o pseudónimo do autor e título da obra, e no seu interior os seguintes datos: título da obra, nome apelidos e pseudónimo do autor, enderezo postal, teléfono, enderezo electrónico e número de DNI. Cando as obras se remitan por correo certificado, deberá remitirse por correo electrónico á  dirección  publicacions@depourense.es unha copia do xustificante do envío emitido pola oficina postal. O premio está dotado con 1.500 euros.